Loro-x

Posiada aprobatę techniczną wydaną przez COBRTI INSTAL. Idealny w przypadku podziemnych zbiorników oleju opałowego zarówno spawanych jak i plastikowych. Dostępny w śred­nicach DN 40 i DN 50. Na system składają się rury i kształtki ze stali ocynkowanej na gorąco oraz opaski zabezpieczające, gwarantujące, szczelność połączenia kielichowego (zalecane przy układaniu rurociągów podziemnych). Przy montażu rurocią­gów nie ma potrzeby spawania.

Zastosowanie:

Napełnianie i odpowietrzanie zbior­ników oleju opałowego do wszystkich typów zbiorników.

Zawór oddechowy typ ZO 2 (pomarańczowy do benzyn w układzie hermetyzacyjnym) i ZO 2ON (czarny do oleju napędowego, opałowego i innych ciekłych zapalnych bez hermetyzacji) jest zaworem nadciśnieniowo-podciśnieniowym. Ciśnienie otwarcia wynosi:

 • 3500 Pa otwarcie zaworu wydechowego ZO 2
 • 1400 Pa otwarcie zaworu wydechowego ZO 2ON
 • 250 Pa otwarcie zaworu wdechowego ZO2 i ZO 2ON

Zawór posiada zintegrowany (z możliwością demontażu) przerywacz płomienia końcowy PPD-01 w korpusie żeliwnym. Montaż na rurze oddechowej 2″. Przerywacz płomienia (bezpiecznik ogniowy) PPD-01 posiada klasę bezpieczeństwa wybuchowego II A.

Zastosowanie zaworu to zabezpieczanie zbiorników materiałów ciekłych, zapalnych przed nadmiernym wzrostem nadciśnienia lub podciśnienia, z jednoczesną ochroną przed przedostaniem się płomienia z zewnątrz.

Certyfikaty i atesty:

 • Urząd Dozoru Technicznego, Certyfikat Zgodności nr CW/57/2004
 • Urząd Dozoru Technicznego, uprawnienie do wytwarzania zaworów oddechowych UC-12-94-E/1-04
 • KDB 04 ATEX 067 (zawór odd.ZO2), znak CE, Ex II l G c T6
 • KDB 04 ATEX 049X (przerywacz płoni. PPD 01), znak CE, Ex IIG IIA

 

Zawór oddechowy typ ZO 2 (pomarańczowy do benzyn w układzie hermetyzacyjnym) i ZO 2ON (czarny do oleju napędowego, opałowego i innych ciekłych zapalnych bez hermetyzacji) jest zaworem nadciśnieniowo-podciśnieniowym. Ciśnienie otwarcia wynosi:

 • 3500 Pa otwarcie zaworu wydechowego ZO 2
 • 1400 Pa otwarcie zaworu wydechowego ZO 2ON
 • 250 Pa otwarcie zaworu wdechowego ZO2 i ZO 2ON

 

Zawór posiada zintegrowany (z możliwością demontażu) przerywacz płomienia końcowy PPD-01 w korpusie żeliwnym. Montaż na rurze oddechowej 2″. Przerywacz płomienia (bezpiecznik ogniowy) PPD-01 posiada klasę bezpieczeństwa wybuchowego II A.

Zastosowanie zaworu to zabezpieczanie zbiorników materiałów ciekłych, zapalnych przed nadmiernym wzrostem nadciśnienia lub podciśnienia, z jednoczesną ochroną przed przedostaniem się płomienia z zewnątrz.

Certyfikaty i atesty:

 • Urząd Dozoru Technicznego, Certyfikat Zgodności nr CW/57/2004
 • Urząd Dozoru Technicznego, uprawnienie do wytwarzania zaworów oddechowych UC-12-94-E/1-04
 • KDB 04 ATEX 067 (zawór odd.ZO2), znak CE, Ex II l G c T6
 • KDB 04 ATEX 049X (przerywacz płoni. PPD 01), znak CE, Ex IIG IIA

Integralną część każdej prawidłowo działającej instalacji oleju opałowego stanowi układ napełniania i układ odpowietrzania zbiorników. Mówiąc najogólniej obydwa układy składają się z dwóch mniej lub bardziej rozbudowanych części. Pierwsza z nich, którą możemy nazwać wewnętrzną, jest dostarczana przez producenta zbiorników i składa się z elementów służących do łączenia zbiorników w baterie

Dla przykładu dwupłaszczowe zbiorniki olejowe firmy Roth są wyposażone w system napełniania i odpowietrzania z kształtek poniklowanych, natomiast zbiorniki kompaktowe i tzw. Szeregowe są łączone przy pomocy rur polietylenowych, wykonywanych wtryskowo (bez szwu).

Wewnętrzna część układów instalacji do napełniania i odpowietrzania, którą wraz ze zbiornikami dostarcza ich producent, jest zakończona kołnierzami przyłączeniowymi służącymi do podłączenia drugiej tzw. zewnętrznej części tych układów. Jej zadaniem jest wyprowadzenie przewodów (odpowietrzania i napełniania) na zewnątrz budynku – w przypadku kiedy zbiorniki znajdują się w pomieszczeniu, bądź ponad powierzchnią ziemi, kiedy mamy do czynienia ze zbiornikami umieszczonymi pod ziemią.

Zgodnie z przepisami przewód odpowietrzający może być umieszczony tylko na najwyższej części zbiornika i nie może sięgać poniżej wewnętrznej ściany zbiornika. Natomiast wylot tego przewodu powinien być wyprowadzony co najmniej 2 m nad powierzchnię ziemi. Co się tyczy przewodu napełniania, to te same przepisy mówią,
że króciec do napełniania powinien znajdować się na zewnątrz i być zaopatrzony w zamknięcie wlewu paliwa.

Najważniejszymi warunkami stawianymi instalacji do rozładunku paliwa olejowego i napełniania zbiorników jest szczelność połączeń oraz zgodność z warunkami określonymi przez producenta zbiorników. Warunki te, niestety nie zawsze są spełniane przez instalacje wykonywane indywidualnie. Dlatego warto stosować wypróbowane systemy, przez wiele lat sprawdzane i udoskonalane, znajdujące uznanie różnych producentów zbiorników. Jednym z nich jest system LORO-X. Jest on przystosowany do współpracy z różnymi zbiornikami na paliwa olejowe, a najlepszym dowodem na to jest fakt, że na życzenie klienta układy napełniania i odpowietrzania dostarczane wraz ze zbiornikami są zakańczane kołnierzami przyłączeniowymi systemu LORO-X.

Układ do napełniania i odpowietrzania zbiorników LORO-X jest nazywany systemem, ponieważ składa się z różnej długości rur (od 50 cm do 200 cm), całej gamy kształtek jak kolana (o różnym kącie zgięcia), złączki, króćce i przedłużki oraz opatentowanego systemu ich łączenia. Pozwala to na wykonanie nawet najbardziej skomplikowanej instalacji. Przejście z przyłączy zbiornika na system LORO-X odbywa się za pomocą złączki.

W przypadku układu napełniania jest to złączka z gwintem zewnętrznym i mufą, natomiast w przypadku układu odpowietrzania złączka z gwintem wewnętrznym. Oprócz elementów łączących, zasadniczą część obydwu układów stanowią stalowe rury LORO-X. Są one produkowane w dwóch średnicach: 040 – wykorzystywane do odpowietrzania i 050 – do napełniania zbiorników (rzadziej do odpowietrzania). Rury te są niepalne, a ponadto dzięki poddaniu procesowi cynkowania i dodatkowo emaliowane (wewnątrz) są odporne na korozję. Rury te charakteryzują się ponadto małym wsp. rozszerzalności (0,0117 m/moC) co oznacza, że w przypadku rury o dl. 3 m i przy różnicy temperatur. = 25°C, wydłużenie cieplne wynosi 3x25xO,0117 = 0,8775 mm.
Zakończenie układu napełniania stanowią tzw. króćce napełniania. W zależności od tego czy króciec jest montowany w stropie czy w ścianie mamy do wyboru króciec pionowego zakotwienia z tzw. kotwą murowaną oraz króciec do poziomego zakotwienia, z kotwą mocującą przy przejściu ścian. Ponieważ króćce nie powinny być bezpośrednio zamurowywane w ścianach i stropach, dlatego jednym z elementów systemu LORO-X jest rura osłonowa, służąca do przejścia przez ściany. Mając na uwadze estetykę wykonania zakończenia instalacji napełniania, klient może sobie również zażyczyć porządnie  wykonaną, galwanicznie cynkowaną skrzynkę ścienną wraz z zamykanymi drzwiczkami

W skrzynce znajduje się przyspawany króciec poziomy, otwór dla podłączenia miernika maksymalnego napełnienia zbiornika oraz specjalnie wyprofilowane dno, służące do wyłapywania niewielkich ilości oleju, które wyciekną podczas napełniania zbiorników. Zakończenie układu odpowietrzania składa się z rury odpowietrzającej zakończonej odpowietrznikiem (tzw. grzybkiem).

Tak jak było to już wcześniej wspomniane rurociągi napełniania i odpowietrzania
LORO-X mogą być stosowane praktycznie w każdej instalacji olejowej tj.
dla podziemnych zbiorników oleju opałowego, dla zbiorników spawanych w piwnicy
oraz dla baterii zbiorników oleju opałowego (rys. poniżej).

 

Materiał
Rurociąg napełniania: DN 50
N = tworzywo sztuczne, górny rurociąg napełniania na ostatnim zbiorniku zakończony gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym 2′
N 1 = złączka LORO-X z gwintem zewnętrznym względnie wewnętrznym 2′ i mufą DN 50
N 2 = rurociąg z kształtkami i rurami napełniania typu LORO-X< BR >
Rurociąg odpowietrzania DN 40 względnie 50
O = tworzywo sztuczne, rurociąg odpowietrzenia na ostatnim zbiorniku zakończony gwintem zewnętrznym 2′ względnie 1,5′ lub gwintem wewnętrznym 2′
O 1 = złączka LORO-X z gwintem zewnętrznym 2′ względnie z gwintem wewnętrznym 2′ lub 1,5′  oraz mufą DN 40 względnie DN 50
O 2 = rurociąg z kształtkami i rurami odpowietrzania typu LORO-X

Tym co w znacznym stopniu różni te układy od instalacji wykonywanych indywidualnie jest niezwykle prosty i szybki sposób montażu. Nie wymaga on bowiem ani gwintowania ani spawania. Dzięki zastosowaniu rur i kształtek zakończonych specjalnymi mufami oraz wykorzystaniu odpowiednich uszczelek, cały układ montuje się poprzez wsuwanie. Konstrukcja mufy LORO-X jest dwustopniowa. Górna część mufy przytrzymuje uszczelkę, natomiast dolna jakby centruje połączenie zapobiegając w ten sposób rozłączeniu. Do górnej części mufy jest wkładana wargowa uszczelka, stanowiąca nieodłączny element systemu (rys. poniżej).

Wsuwanie końcówki rury powoduje szczelne przyleganie warg uszczelki do wewnętrznej części mufy i jednoczesne ułożenie uszczelki na zewnętrznej części rury. Wyłożony na krawędzi mufy kołnierz uszczelki zabezpiecza, aby przy wsuwaniu uszczelka nie zmieniła swojego położenia. Przy wzrastającym ciśnieniu wewnątrz instalacji, wargi uszczelki jeszcze mocniej przylegają do ścian rury. Prawidłowo wykonane połączenie mufowe w systemie LDRO-X zapewnia szczelność rurociągów w zakresie ° – 0,5 bar (wewn. i zewn. nadciśnienie). Dla rurociągów napełniania i odpowietrzania ułożonych w ziemi obowiązują podwyższone wymagania bezpieczeństwa. Dla połączenia mufowego jest tutaj konieczne dodatkowe zastosowanie opaski LORO-X. Nie ma ona bezpośredniego wpływu na szczelność połączenia mufowego, jednakże zabezpiecza zmontowane rury przed wysunięciem poosiowym i w ten sposób pośrednio zwiększa szczelność połączeń mufowych. Przy użyciu opasek i uszczelek wkładanych na klej, system jest szczelny nawet przy ciśnieniu 15 bar.

Na koniec jeszcze kilka praktycznych uwag: Rury stalowe LORO-X na obydwu końcach są zakończone mufami. Dzięki temu przy ich skracaniu zawsze otrzymujemy dwa odcinki rur zakończone z jednej strony mufą. W ten sposób odcięty kawałek rury, niepotrzebny w jednym miejscu, może być spokojnie wykorzystany w innym miejscu. Dzięki temu po pierwsze ograniczona zostaje ilość odpadów, a po drugie wykonawca instalacji nie musi precyzyjnie wyliczać poszczególnych odcinków i sprowadzać rur o różnych długościach. Gdyby się zdarzyło, że pozostaje odcinek rury bez mufy, to również można go wykorzystać przez użycie przedłużki. Skracanie rur stalowych LORO-X wykonuje się przeznaczonymi do tego celu przecinarkami do rur z 3 lub 4 ostrymi nożykami bez rolek prowadzących. Można również użyć, zwracając uwagę na kąt cięcia do osi rury, szlifierki kątowej z tarczą do cięcia lub też piłki. Koniec do wsuwania w mufę musi być na zewnątrz i od wewnątrz opiłowany. Ochrona antykorozyjna na powierzchni cięcia zabezpieczona jest przez katodowe działaniie warstw cynku. Ogniowo cynkowane rury stalowe LORO-X w razie potrzeby mogą być zabetonowywane. Wsp. rozszerzalności takiej rury odpowiada mniej więcej wsp. rozszerzalności betonu. Rurociągi napełniania i odpowietrzania LORO-X są również dopuszczone do układania w ziemi, jednak w tym celu muszą być odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie.

 

Numer katalogowy Nazwa asortymentu Cena jednostkowa w EUR bez VAT VAT Cena jedn. w EUR z VAT
110.040 Rura 2000 mm 29,80 € 22% 36,36 €
110.050 Rura 2000 mm 38,20 22% 42,21 €
111.040 Rura 1500 mm 23,50 € 22% 28,67 €
111.050 Rura 1500 mm 29,30 € 22% 35,75 €
120.040 Rura 1000 mm 16,00 € 22% 19,52 €
120.050 Rura 1000 mm 19,70€ 22% 24,03 €
121.040 Rura 750 mm 12,60€ 22% 15,37 €
121.050 Rura 750 mm 15,80 € 22% 19,28€
130.040 Rura 500 mm 9,60 € 22% 11,71 €
130.050 Rura 500 mm 12,00 € 22% 14,64 €
300.040 Kolanko 87st. 5,90 € 22% 7,20 €
300.050 . Kolanko 87 st. 8,00 € 22% 9,76€
310.040 Kolanko 70 st. 5,20 € 22% 6,34 €
310.050 Kolanko 70 st. 7,60 € 22% 9,27 €
320.040 Kolanko 45 st. 4,60 € 22% 5,61 €
320.050 Kolanko 45 st. 7,10€ 22% 8,66 €
330.040 Kolanko 30 st. 4,30 € 22% 5,25 €
330.050 Kolanko 30 st. 6,80 € 22% 8,30 €
340.040 Kolanko 15 st. 4,10 € 22% 5,00 €
340.050 . Kolanko 15 st. 6,70 € 22% 8,17€
500.040 Kolanko 90 st. 9,10 € 22% 11,10€
500.050 Kolanko 90 st. 10,40 € 22% 12,69 €
521.050 Kolanko 90 st. z GZ 16,10€ 22% 19,64€
560.040 Przedłużka 3,30 € 22% 4,03 €
560.050 Przedłużka 4,20 € 22% 5,12€
700.040 Złączka z GZ 10,00 € 22% 12,20 €
700.050 Złączka z GZ 11,50 € 22% 14,03 €
701.040 Złączka z GZ i mufą 6,20 € 22% 7,56 €
701.050 Złączka z GZ i mufą 6,80 € 22% 8,30 €
708.050 Króciec napełniania 20,70 € 22% 25,25 €
714.050 Złączka z GW i mufą 10,70 € 22% 13,05 €
715.050 Króciec napełniania 25,80 € 22% 31,48 €
716.050 Rura osłonowa 14,20€ 22% 17,32€
717.050 Króciec napełniania 37,60 € 22% 45,87 €
720.040 Złączka z GW 10,40 € 22% 12,69 €
720.050 Złączka z GW 11,90 € 22% 14,52 €
725.040 Złączka z mufą DN40 i GW DN50 10,30 € 22% 12,57 €
726.040 Złączka z mufą DN40 i GW DN40 9,30 € 22% 11,35€
741.050 Skrzynka ścienna 448,90 € 22% 547,66 €
801.040 Odpowietrznik 8,20 € 22% 10,00 €
801.050 Odpowietrznik 9,30 € 22% 11,35€
802.040 Odpowietrznik z GW 14,20 € 22% 17,32 €
802.050 Odpowietrznik z GW 13,40 € 22% 16,35 €
803.040 Odpowietrznik z mufą 8,20 € 22% 10,00 €
803.050 Odpowietrznik z mufą 9,30 € 22% 11,35€
806.040 Opaska zabezpieczająca 6,50 € 22% 7,93 €
806.050 Opaska zabezpieczająca 7,10 € 22% 8,66 €
911.040 Uszczelka 0,90 € 22% 1,10€
911.050 Uszczelka 1,40€ 22% 1,71 €
9831.000 Korek zamykający 13,40 € 22% 16,35 €
985.000 Klej 125cm3 7,60 € 22% 9,27 €
990.040 Obejma mocująca 2,40 € 22% 2,93 €
990.050 Obejma mocująca 2,40 € 22% 2,93 €
200.050 Trójnik    87 16,00 € 22% 19.52 €